Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Кафедра комп'ютеризованих систем управління
Навчально-науковий інститут
автоматики та електротехніки

Бакалаврат


Кафедра комп’ютеризованих систем управління здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності 151 − "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" за освітньо-професійною програмою "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика".

Для отримання ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти (після закінчення загальноосвітньої школи) термін навчання складає 4 роки. Випускники коледжей та технікумів, що мають ступінь молодшого бакалавра, навчаються за скороченим терміном, який складає 2 роки. Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра зі спеціальності 151 – "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" є проектування, виготовлення і експлуатація пристроїв автоматики і окремих складових комп’ютеризованих систем управління об`єктами і процесами, що використовуються у різних галузях сучасної промисловості. До переліку завдань, які здатний вирішувати фахівець-бакалавр, входять: розробка систем моніторингу та автоматичного управління різнотипними технологічними об’єктами та процесами; модернізація існуючих систем; дослідження об’єктів комп`ютеризації та ін. Високий рівень професійної підготовки забезпечує комплекс професійно-орієнтованих дисциплін:

Комп’ютерна електроніка
Операційні системи
Теорія автоматичного управління
Архітектура комп’ютерних систем
Комп’ютерні мережі
Системи управління базами даних
Теорія систем та системний аналіз
Іноземна мова професійного спрямування
Основи теорії дискретних кіл
Автоматизоване проектування цифрових пристроїв
Моделювання об’єктів та систем
Мікропроцесорні комплекси та системи
Дослідження операцій
Цифрові та перетворювальні системи
Програмні засоби систем управління
Елементи і пристрої автоматики та систем управління
Теорія інформації
Основи збору, передачі та обробки інформації
Системи і мережі передачі даних
Проектування сучасних систем управління
Електромеханічні пристрої комп’ютеризованих систем
Ідентифікація технологічних об’єктів
Системи управління маніпуляційних роботів
Комп’ютеризовані системи штучного інтелекту
Системи керування морськими рухомими об’єктами
Компоненти комп’ютеризованих систем управління

Наприкінці навчання здобувачі вищої освіти виконують бакалаврську кваліфікаційну роботу. При підготовці фахівців використовуються сучасні комп’ютерні класи, підключені до мережі Internet, а також спеціалізовані аудиторії та оснащені сучасними стендами лабораторії з вивчення комп’ютеризованих систем та мереж («Розумний будинок» на базі Raspberry Pi), електронної та мікропроцесорної техніки, робототехнічних систем («Адаптивний затискач маніпулятора»), пристроїв силової електроніки в системах управління («Перетворювач частоти (ПЧ)»), систем управління електроприводами на базі промислових контролерів та ПЧ фірм «Schneider Electric» та «ОВЕН».


Високий рівень підготовки забезпечується науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації, серед яких: 3 професори, доктори технічних наук, 6 кандидатів технічних та фізико-математичних наук, доценти, викладачі.